Taboes in bed deel I: Praten over seks nl

Door YellowOnline op woensdag 16 februari 2011 21:17 - Reacties (29)
Categorie: Sex, Views: 10.514


Dit naar aanleiding van een gesprek over klaarkomen in/op iemand in HK: Seks- danwel geslachtsdeelblunders - Deel 6 en omdat aan het aantal views van Title TK: Het vrouwelijke orgasme / The Female Orgasm te zien dit onderwerp toch wel populair is.

Een blogpostreeks over taboes in bed, mits de reeks voldoende aanslaat natuurlijk. Ik heb een reeks voor ogen omdat er over sommige onderwerpen, zoals dat van vandaag, te veel te vertellen is om het samen te voegen met andere onderwerpen. Bovendien wil ik de posts niet té lang maken aangezien de doorsnee internetter - mijzelf incluis -een beperkte aandachtsspanne heeft en al wegklikt bij het zien van een heel lange post zonder plaatjes ;)

Daarnaast: deze post is, zoals men in België zegt, "tussen de soep en de patatten" geschreven over drie dagen heen. Daardoor is de coherentie soms helaas een beetje zoek.

Een laatste opmerking bij de tekst tenslotte: ik gebruik overal de mannelijke woorden (hij/hem/zijn/minnaar...) omdat ik de tekst in taalkundig opzicht niet nodeloos ingewikkeld wil maken. Deze woorden zijn gewoon te vervangen door hun vrouwelijke equivalent. Waar het geslacht van belang is zal dat voor zich spreken.


---------

Praten over seks
Op het gevaar af om als Dr. Ruth over te komen: het begint allemaal bij wat ironisch genoeg het grootste taboe lijkt te zijn, namelijk praten in bed. Dit kan je op twee manieren interpreteren: hetzij als elkaar opwinden door verbale uitdrukkingen; hetzij als verbaal communiceren wat je opwindend vindt en wat niet. In vele omstandigheden komt het zelfs op hetzelfde neer, maar eerst gaan we het hebben over het laatste: communicatie over seks.

Het woord ironisch slaat vooral op het feit dat we door de media overspoeld worden met seks, dat we geen problemen hebben om op publieke fora uit de biecht te klappen over onze intiemeste belevenissen en dat we zo weinig taboes (lijken te) hebben dat tegenwoordig iedereen wel al eens in een orgie lijkt beland te zijn; en dat tegelijkertijd vele mensen er niet in slagen om eerlijk tegen hun partner te zeggen wat ze fijn vinden en wat niet.

M/V zkt. gesprek
Er zijn, zoals wel vaker, verschillen tussen de seksen aanwezig. Over het algemeen kunnen en zullen vrouwen veel sneller communiceren over het onderwerp dan mannen. Dat begint al onder vrienden: mannen tegen elkaar gaan hoogstens opscheppen over het aantal vrouwen dat ze al 'gehad' hebben maar nagenoeg nooit bespreken wat een vrouw precies deed dat heel goed voelde. Vrouwen onder elkaar, individuele verschillen niet nagelaten, durven wel al wat explicieter zijn in de details; al heerst bij hen dan weer meer timiditeit over de te gebruiken woordenschat.

Tussen de geslachten onderling lukt die communicatie zeker niet, door de combinatie van bovenstaande verschillen met het feit dat iemand van het andere geslacht hetzij een potentiële partner, hetzij de werkelijke partner is die men niet wil afschrikken. Ik ga hier gemakkelijkheidshalve even voorbij aan homoseksuele relaties omdat heteroseksuele relaties zowel vanuit een biologisch als vanuit een sociaal oogpunt de norm zijn - zoek hier zeker geen waardeoordeel achter. Misschien lukt deze communicatie in homoseksuele relaties beter. Als iemand nog een onderwerp zocht voor een academische thesis: ziehier je kans om een leegte te vullen.

Praten: waarom wel?
Er zijn grosso modo drie manieren om uit te drukken hoe je seks beleeft. In volgorde van moeilijkheid zijn dit:
  • Lichaamstaal
  • Gekreun
  • Verbaal
De complexiteit van sommige dingen ligt te hoog om het kenbaar te maken door lichaamstaal of gekreun. Deze post betreft enkel het verbale aspect dat complexere ideeën voerbrengen mogelijk maakt.

Feit is: praten over seks binnen een seksuele relatie is ontzettend belangrijk om die relatie gezond te houden. Als je het niet van mij wil aannemen, sla er een willekeurig boek over seks op na - of het nu een populair of een academisch boek is - en het zal dit enkel bevestigen. In mijn blogpost over het vrouwelijke orgasme betoogde ik reeds dat er een ontzettend belangrijke band is tussen enerzijds seksuele bevrediging en anderzijds de kracht van een relatie. Provocerender uitgedrukt: een gezonde relatie valt of staat met de kwaliteit van jullie seksleven. De reden ligt voor de hand: wanneer een van beide partners gefrustreerd is dan blijft dit niet beperkt tot de seksuele sfeer en zal het na verloop van tijd overwaaien op de algemene relatie.

Praten: waardoor niet?
Wat houdt mensen eigenlijk tegen om met elkaar te praten over hun sekualiteitsbelevenis? Er zijn verschillende redenen voor:
  • Sterke idee-fixen
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Negatieve perceptie van seksualiteit
  • Gebrek aan woordenschat
  • Gebrek aan informatie
1. Sterke idee-fixen
Een idee-fixe is een waanidee, dwz. een bepaald idee dat men heeft van hoe iets is of hoe iets niet is, zonder dat daar een realistische reden voor is. Daarnaast is het een ideaal woord om in een dictee te steken als je je leerlingen massaal wil zien falen.

In deze context is het voornaamste idee-fixe voornamelijk dat vele mensen in de overtuiging zijn dat je als minnaar verondersteld wordt alles te weten en, als door een soort telepathie, zomaar je partner aan moet kunnen voelen. Dat is een onrealistische gedachte. Natuurlijk: de ene mens heeft wat meer fingerspitzengefühl dan de andere, maar zelfs de beste minnaar ter wereld - als dat al zou bestaan - kan niet alles raden. Ervaring is hier ook van geen tel aangezien elke man of vrouw verschillend is.(1)

Elke mens vormt zijn gedrag naargelang de respons, hetzij fysiek of verbaal, op dat gedrag door zijn peers(2). In bed is dat niet anders: als je iets duidelijk wil maken dan moet je dat communiceren en niet verwachten dat de andere het gewoon raadt. In sommige gevallen volstaat zoals gezegd lichaamstaal of gekreun, maar sommige dingen dienen toch wat explicieter uitgelegd te worden. Expliciete voorbeelden met betrekking tot het 'handwerk'.

Een vrouw die een man afrukt heeft vaak de neiging dat veel te zacht te doen. De reden ligt voor de hand: met een clitoris wordt over het algemeen zachter omgegaan dan met een penis; en het voornaamste vergelijkingspunt dat een vrouw heeft is haar eigen lichaam. Natuurlijk: een clitoris is gevoeliger omdat het weefsel anders is dan de penis - het is eignelijk hetzelfde weefsel als de eikel - en omdat de clitoris minder aan de buitenwereld blootgesteld is dan de penis.

Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor mannen die vrouwen vingeren. Vaak te hard en rechtstreeks op de clitoris; terwijl vrouwen meestal zachter omspringen met hun clitoris - zeker in het begin - en in de meeste gevallen die zelfs niet rechtstreeks stimuleren maar door de clitorishoed(3) heen omdat rechtstreekse aanraking te gevoelig is.

Twijfelt er iemand aan dat het gemakkelijker is om je partner uit te leggen en/of te tonen hoe jij het wil dan te wachten tot de dag dat ze het vanzelf uitvinden? Mits genoeg tijd zal die dag er misschien wel komen, maar dan heb je al een hele poos van gemakkelijk te vermijden seksueel ongemak en frustratie achter de rug. Enkele eenvoudige woorden en/of handelingen kunnen wonderen doen voor je seksleven.

2. Gebrek aan zelfvertrouwen
Aansluitend bij het vorige: praten maakt je niet belachelijk - het is daarentegen een bewijs van zelfvertrouwen. Hierdoor is ook het omgekeerde het geval: door een gebrek aan zelfvertrouwen in bed is het moeilijk om over seks te praten.

Om zelfvertrouwen terzake op te bouwen zijn er tot zover ik weet geen wondermiddelen, net zoals voor zelfvertrouwen in andere sociale situaties. Het is iets dat je opbouwt door positief versterkt te worden in je gedrag door anderen. In die optiek is het interessant hier te wijzen op het belang van praten om het zelfvertrouwen van je partner te versterken. Het lijkt wat een vicieuze cirkel: om te praten moet je zelfvertrouwen hebben en om zelfvertrouwen te hebben moet er gepraat worden. De enige manier om hier iets aan te doen is dat een der geliefden de moed heeft om die cirkel te doorbreken.

Concreet voorbeeld: ik lees iemands klacht dat zijn vriendin om de dertig seconden stopt met pijpen om te vragen of ze het wel goed doet. Zelf denk ik dat hij niet voldoende positieve feedback geeft waardoor het meisje in kwestie weinig zelfvertrouwen heeft en aldus effectief frustratie veroorzaakt. In zo'n geval lijkt het me duidelijk dat enkel de man in kwestie de cirkel doorbreken kan.

Een gebrek aan zelfvertrouwen uit zich ook in andere opzichten: men heeft angst om ideeën te uiten waarop de partner afknapt. Ten dele is deze angst terecht, maar dan is een breder relationeel probleem. In een relatie moet alles bespreekbaar zijn zonder negatieve consequenties. Dat is niet hetzelfde als "in een relatie mogen er geen geheimen zijn": hierover spreek ik mij niet uit aangezien dat een zeer gecontesteerd thema is. Een ontbreken aan zelfvertrouwen om een ballonnetje op te laten over een bepaald verlangen kan vertaald worden naar een gebrek aan vertrouwen in de partner, dwz. in zijn of haar emapthische kwaliteiten. Dat laatste is mijn inziens een ernstig probleem dat de hele relatie overspant.

3. Negatieve perceptie van seksualiteit
Het ernstigste probleem is ongetwijfeld een negatieve perceptie van seksualiteit en alles er om heen. De meeste mensen groeien op met negatieve informatie over hun eigen seksualiteit en over seksualiteit algemeen. Dit gaat van schaamtegevoelens tot het idee dat seks iets immoreels is dat enkel tot voortplanting dient.

Om Cicero te citeren: o tempora, o mores! Onze maatschappij evolueert en de negatieve moraal omtrent seksualiteit is de laatste vijftig jaar ontzettend bijgestuurd natuurlijk. Een aantal mythes, genre dat je van masturberen doof wordt, zijn nagenoeg verdwenen. Desalniettemin wordt nog altijd te geheimzinnig gedaan omtrent seks.

Dit is geen pleidooi voor een totale demystificatie van seksualiteit: door het doorgedreven prinipce van sex sells kan zelfs geopperd worden of in bepaalde opzichten de demystificatie niet te ver gaat en wat meer sluier niet beter zou zijn(4). Deze discussie valt evenwel buiten het oogmerk van deze post. Het punt dat ik tracht te maken is dat het mogelijk is om op een positieve manier om te gaan met seks zonder daarom te vervallen in seks te degraderen tot iets ordinairs.

Dat laatste is eigenlijk een der voornaamste bestaande negatieve invullingen van seksualiteit: dat het iets ordinairs is. Het is inderdaad ordinair in de zin dat (bijna) iedereen het doet, maar het is niet ordinair in de zin dat het iets is dat men nu eenmaal moet doen omdat het bij het leven hoort; net zoals naar het toilet gaan. Een onoverkomelijke bijzaak des levens, kortom. Seks mág leuk zijn en er is niets mis met experimenteren - net zoals er niets mis is met er over te communiceren.

4. Gebrek aan woordenschat
Waarschijnlijk lijkt deze reden op het eerste zicht nogal dom, maar al wie ooit al geprobeerd heeft om geile praat te verkopen in bed heeft zich al in de situatie bevonden dat hij niet weet wat precies te zeggen, omdat elk woord ongemakkelijk aanvoelt.

Specifiek over dit onderwerp komt later wel een post, maar illustratief vond ik iemand die zei dat het gemakkelijker was in het Engels dan in het Nederlands. Dat is onzin natuurlijk: elke taal leent zich evengoed hiertoe, maar een vreemde taal maakt het gewoon gemakkelijker omdat er een grotere afstand is tussen jou en de woordenschat en je bijgevolg minder last hebt van remmingen om die woorden te uiten. Een courante vloek anno 2011 bij ons is het Engelse fuck. Ik raad niet aan dit even vlotjes te gebruiken in de Engelstalige wereld, want daar komt dat woord véél sterker over dan wanneer wij het in het Nederlands gebruiken. De reden: connotatie.

Connotatie is de gevoelswaarde van een woord. Alle woorden in elke taal hebben een impliciete gevoelswaarde waar men zelden bij stil staat. Wanneer men het over seks heeft komt die gevoelswaarde daarentegen naar boven. Voor linguïsten is praten in bed dan ook een zeer interessante speeltuin.

In het begin van deze post sprak ik al over een verschil tussen mannen en vrouwen inzake expliciteit onderling. Mannen hebben tegenover andere mannen zelden problemen om een woord als lul of kut in de mond - pun unintended - te nemen, maar halen het niet in hun hoofd over hun genotsbeleving te spreken. Vrouwen onderling doen dat laatste dan weer sneller, maar spreken dan in bedekte termen zoals daar onderaan.

In principe is de woordenschat met betrekking tot seks - en dan denk ik in de eerste plaats aan het benoemen der lichaamsdelen - in enkele eenvoudige categorieën op te delen: de wetenschappelijke woordenschat, de kinderlijke woordenschat en de vulgaire woordenschat.

De wetenschappelijke woordenschat - zoals penis en vagina - heeft zijn waarde wanneer men het over seksualiteit in de brede zin heeft om een zekere afstand te scheppen tussen het onderwerp en diegene die het over het onderwerp heeft. Om deze reden heeft steller dezes er dan ook voor gekozen in zijn posts deze benamingen te gebruiken(5). De connotatie van deze woordenschat is ongevaarlijk en allesbehalve opwindend - integendeel zelfs. Om deze reden is dit niet het ideale vocabularium om te gebruiken in bed. Bij gesprekken over seks buiten het bed kan dit goed zijn, maar in bed is het een afknapper.

De kinderlijk woordenschat - zoals piemel en het op GoT legendarische mossel - is uitgevonden als tussentaal: een alternatief om noch de wetenschappelijke woorden te moeten gebruiken die vaak te moeilijk zijn voor een kind; noch de vulgaire taal waar we het zometeen over hebben. De connotatie van deze woordenschat is, zoals de benaming al aangeeft, kinds. Het risico is dan ook groot dat het je partner eerder aan het lachen gaat brengen dan opwinden. Nu goed: lachen in bed is ook gezond.

Tenslotte is er de vulgaire woordenschat - kut en lul bijvoorbeeld. De connotatie van al die woorden is vulgair, het ene iets meer dan het andere - maar dat laatste is wel zeer arbitrair. Men moet zich de vraag stellen of paal heus vulgairder is dan lul; of flamoes echt wel zoveel vulgairder is dan kut. Of beter gezegd: waarom is het vulgairder? In se is de semantische waarde van die woorden hetzelfde en bevindt het zich in dezelfde klasse van woorden.

Er is eigenlijk ook nog een klasse woorden die door hun courant gebruik van waarde ontdaan zijn. In het Nederlands is lul een woord dat aardig dicht in die buurt komt, ook al omdat het woord als scheldwoord - dus buiten een seksuele context - gebruikt wordt. Als we hier stil bij staan moeten we ons afvragen hoe hypocriet we dan eigenlijk niet zijn door deze woorden dan wél te gebruiken: tenslotte zoek je een synoniem voor hetzelfde ding.

De drempel om vulgaire woorden te gebruiken is hoger dan om woorden uit de andere klassen te gebruiken, maar uiteindelijk is dit de ene groep van woorden die geschikt is in bed. Welke woorden je precies gebruikt zijn best diegenen waarbij je je zelf het meeste op je gemak voelt - of het minst ongemakkelijk, aanvankelijk - en die voor jezelf het natuurlijkst komen. Omdat connotatie persoonsafhankelijk is kan je toch niet weten welke woorden je het beste gebruikt en woorden uit de wetenschappelijke of kinderlijke klasse zijn, zoals gezegd, niet egschikt.

De eerste keer dat je deze woordenschat met iemand uitwisselt kan wat ongemakkelijk aanvoelen, maar de tweede keer gaat het al veel gemakkelijker. Uiteindelijk kom je op een punt - vrij snel zelfs - dat de beladenheid van die woorden binnen jullie seksuele relatie wegvalt en hoogstens het taboedoorbrekende er van achterblijft. Op dat moment wordt het zelfs opwindend én geeft het een gevoel van uitdrukkingsvrijheid dat de moeite waard is.

5. Gebrek aan informatie
Dit laatste punt combineert eigenlijk alle voorgaande. De informatie die men krijgt over seks is over het algemeen beperkt tot stereotypes, moppen, anekdotes, populaire magazines en pornografie. Daarnaast is er enkel eigen ervaring met verschillende partners, maar die is bij de meeste mensen - in tegenstelling tot wat men van alle wilde verhalen zou verwachten - vrij beperkt. Bovenstaande redenen waarom men niet praat in bed zijn voornamelijk te wijten aan dit gebrek aan terdege informatie.

Behoudens eigen ervaring is de informatie uit eerder aangehaalde bronnen vanzelfsprekend van inferieure kwaliteit. Sommige van die informatie is relevant - zelfs uit sommige pornografie valt heus wat te leren - maar vaak dermate gevulgariseerd en fragmentair dat er niet veel praktisch mee aan te vangen is. Er is ook wetenschappelijke literatuur voorhanden, maar de benadering in deze boeken is voor de leek vaak saai of zelfs ontoegankelijk door een gebrek aan voorkennis. In deze optiek is de markt van populaire boeken - ik denk bijvoorbeeld aan een recent boek dat ik las van Lou Paget(6) - omtrent seksualiteit geen slechte zaak, hoewel een groot deel er van tenenkrullend zijn.

Het komt er in se op neer dat je om over seks te praten een solide paradigma nodig hebt - dat wil zeggen een kader waarbinnen je alle informatie en ervaringen een plaats kan geven. De enige manier om dat te krijgen is aandacht schenken aan hoe je seksualiteit ervaart.

Conclusies
Praten in bed is goed voor een seksuele relatie omdat het frustratie vermijdt. Veel mensen durven het niet doen omwille van remmingen ten gevolge van de wijze waarop de maatschappij met seksualeit omgaat. De enige manier om iets aan deze remmingen te doen is bewuster omgaan met je seksualiteit.

Voetnoten
(1) Van geen tel in de gegeven context van zomaar raden wat iemand leuk vindt en wat niet. Ervaring helpt voor de rest wél natuurlijk, zoals in alle vaardigheden.
(2) Peers zou je kunnen vertalen als gelijken, maar het heeft dezelfde invulling in het Nederlands niet. Misschien moet ik het begrip ijkgroep lanceren.
(3) De huidplooi waaronder de clitoris zich bevindt.
(4) Ik meen hier een Belgische seksuoloog te parafraseren, maar ik heb geen idee meer wie dat was.
(5) Dus niet uit terughoudendheid of schaamte.
(6) Waar achteraf nogal gemengde gevoelens aan overbleven eerlijk gezegd.

---------

Suggesties over andere onderwerpen, indien interesse, zijn steeds welkom; desnoods in een PM als je het liever niet publiek achterlaat.

Volgende: Finding disabled computers in AD with PoSh 02-'11 Finding disabled computers in AD with PoSh
Volgende: De Belgische staatsstructuur voor beginners 02-'11 De Belgische staatsstructuur voor beginners

Reacties


Door Tweakers user CodeCaster, woensdag 16 februari 2011 21:25

Een idee-fixe is een waanidee, dwz. een bepaald idee dat men heeft van hoe iets is of hoe iets niet is, zonder dat daar een realistische reden voor is.
Heulemaal niet, Idéfix is een hondje uit Gallië!

Leuke blog. :)

Door Tweakers user mux, woensdag 16 februari 2011 21:44

Uitstekende 'behandeling' (3x nagedacht over een passende zin, komt er alsnog dit uit...) van het onderwerp. Ik zou je willen vragen, als je er een serie over maakt, om het zeker een keer uitgebreid over porno te hebben. Er is namelijk m.i. (nouja, volgens mij feitelijk) een gigantische kloof tussen mannen en vrouwen hier: mannen kunnen porno echt los zien van hun partner, liefde, relatie. Vrouwen kunnen zich dat niet voorstellen. Bovendien bestaat er allerlei onzin over porno, bijvoorbeeld dat je het niet meer nodig hebt - of veel sterker - mag gebruiken in een relatie.

En ook niet onbelangrijk: porno licht vaak heel sterk één aspect van de erotiek uit. Als dan de partner erbij komt kun je dan al gauw een discussie krijgen zo van 'oh, ben je niet tevreden met mijn [erogene zone]' of 'oh, val je eigenlijk daarop?'.

Het lijkt me zonder dollen een leuk onderwerp in lijn met deze blogpost.

Door Tweakers user YellowOnline, woensdag 16 februari 2011 21:47

mux schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 21:44:
(...)

Het lijkt me zonder dollen een leuk onderwerp in lijn met deze blogpost.
Genoteerd. Mijn wederhelft wil ook schrijven trouwens zodra ze tijd heeft (moet ik wel van Duits naar Nederlands vertalen) en dit lijkt mij wel, euh, spek voor haar bek. En van de mijne: ik ben opgegroeid in een videotheek :+

[Reactie gewijzigd op woensdag 16 februari 2011 21:47]


Door Tweakers user t1mmy, woensdag 16 februari 2011 21:56

Nog een leuke, praten over kinderen ná de seks.

Door Tweakers user YellowOnline, woensdag 16 februari 2011 21:58

t1mmy schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 21:56:
Nog een leuke, praten over kinderen ná de seks.
Tijdens zou ik persoonlijk toch nog erger vinden :) Tenzij je kinderen wilt, natuurlijk

Door Tweakers user mark184, woensdag 16 februari 2011 22:07

of praten met je kinderen tijdens de seks

Door Tweakers user mrc4nl, woensdag 16 februari 2011 22:22

mark184 schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 22:07:
of praten met je kinderen tijdens de seks
mmm, k denk dat dat niet gepast is, al weet ik niet wat voor opvoeding jij hebt gehad :+
maar ik neem aan dat je het niet serieus bedoelde, toch?

Door Tweakers user Jejking, woensdag 16 februari 2011 22:49

Wat mij betreft een directe concurrent voor de 8.5w Core i3-blogreeks in de Blog van 2011-verkiezing. Hulde. Je verwoordt het lekker, makkelijk, en het leest goed weg. Respect kerel :)

Door Tweakers user cdoens, woensdag 16 februari 2011 23:32

Leuk om te lezen. Ik steek nog wat op ook, zelfs in Nederlandse taal. (je gebruikt woorden waar ik het bestaan nog niet van af wist)
Verder is het nog wel makkelijk om over taboes te spreken, te vertellen hoe ze doorbroken dienen te worden maar als puntje bij paaltje komt (no pun ;)) dan is het toch moeilijk voor de meeste mensen. (inclusief ondergetekende)

Door Tweakers user Ghost Dog, woensdag 16 februari 2011 23:49

Jejking schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 22:49:
Wat mij betreft een directe concurrent voor de 8.5w Core i3-blogreeks in de Blog van 2011-verkiezing. Hulde. Je verwoordt het lekker, makkelijk, en het leest goed weg. Respect kerel :)
QFT! :)

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 00:00

Dank allen voor de positieve reacties!
cdoens schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 23:32:
(...)
Verder is het nog wel makkelijk om over taboes te spreken, te vertellen hoe ze doorbroken dienen te worden maar als puntje bij paaltje komt (no pun ;)) dan is het toch moeilijk voor de meeste mensen. (inclusief ondergetekende)
Dat klopt - maar deze post is op zich een positieve gedragsbevestiger en kan zodoende wat meer zelfvertrouwen geven om een taboe inzake communicatie te doorbreken. Als die "wat meer" slechts 5% is, dan is het nog steeds beter dan niets.

Door Tweakers user i-chat, donderdag 17 februari 2011 07:52

YellowOnline schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 21:58:
[...]


Tijdens zou ik persoonlijk toch nog erger vinden :) Tenzij je kinderen wilt, natuurlijk
"ow ja, lekker g* teefje, kom hier dan maak ik je zwanger"
-> sommige vrouwen vinden dit opwindend - Goden! ook ik snap niet waarom!
maar als je daarna een hetere (lees gewilligere, en/of opwindender sekspartner hebt, waarom niet? ...anderzijds lijkt het mij "of toch voor de meesten' een behoorlijke afknapper, ten deze ook voor ['yours truely'],

zelf merk ik na de nodige jaren, en het een en ander aan verschillende sekspartners, en in tal van leeftijdscategorieën, dat 'praten' of liever gezegd 'communiceren' van wensen, verlangens etc, een stuk makkelijke gaat, dan 'vulgaire' taal uitslaan. van de keren dat ze als een opgewonde hoer begon te kermen, kreeg ik zo'n slappe dat ik een maand nodig had weer op oorlogssterkte te komen (bij een andere sekspartner wel te verstaan).

Waar ik vooral benieuwd naar ben, is in zekere, naar de 'beste' manier om een slecht presterende sekspartner te doen verbeteren, zou je haar eerder aanspreken "hee schatje' zoals je me nu afrukt, dat doet nergens naar' of zou je, eventueel zonder ook maar één woord te spreken, haar hand pakken, en jezelf met haar hand afrukken, om bij haar zodoende de juiste handeling 'in de vingers' te doen krijgen.
Even zo interessant lijkt het mij, of vrouwen daar wezenlijk in zullen verschillen, ALS je dus zover bent om te gaan praten over wat er fout zit, hoe pak je het aan, en/of hoe ontdek je dat de ander daarop aanstuurt.

[disclaimer]
overigens gaan wij binnenkort trouwen, en zijn we aan het inventariseren op welke termijn het 'oefenen' dient te worden verruild voor het 'produceren'

[Reactie gewijzigd op donderdag 17 februari 2011 08:06]


Door Tweakers user Joindry, donderdag 17 februari 2011 08:18

Wat!? Niet iedereen beland in een gangbang?

Je duitstalige vriendin gaat schrijven over seks, ben ik nauw de enige die spontaan gaat denken aan: "die met dien roten halsband", het kleine hitje van 2010.

En nu dan toch nog even serieus.
Mooie post, je bereikt een redelijk groot publiek en relatieve anonimiteit. Iets wat enkel maar voordelen kan opleveren met een onderwerp als dit. Het feit dat het een blog is, maakt het ook makkelijker om de boel wat luchtiger te houden met een mop hier en daar, in een wetenschappelijk stuk is dit niet echt done, jammergenoeg. Prentjes zijn ook altijd welkom of course.

Volgens mij studeert er iemand seksuologie aan de VUB?

Ik kan je blog enkel maar toejuichen, van mij mag je gerust dieper ingaan op alles wat je nu de oppervlakte van raakte.

En misschien een kleine kanttekening, humor in bed is ook niet altijd goed, op den duur kan alles als grappig gezien worden en wordt zo de ruimte weer groter. Tot op het puntje van het infantiele. Maar voor de meesten onder ons kan het inderdaad wel een spanningsbreker zijn.

[Reactie gewijzigd op donderdag 17 februari 2011 08:19]


Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 08:41

@ i-chat & Joindry: vanavond reactie. Ik zit nu in een cursus Public Key Infrastructure ;)

Door Tweakers user Joindry, donderdag 17 februari 2011 08:46

YellowOnline schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 08:41:
@ i-chat & Joindry: vanavond reactie. Ik zit nu in een cursus Public Key Infrastructure ;)
Ga je dan vanavond niet naar het grote Belgische volksfeest? Wereldleiders op gebied van regeerloze periode.

Door Tweakers user DylanE, donderdag 17 februari 2011 11:32

Erg leuk om te lezen, kan me er ook goed in vinden. Per (bed)partner is het altijd weer even aftasten hoe 'mondig' ze is :)

Door Tweakers user kevinr1, donderdag 17 februari 2011 12:45

Ik vond het interessant om te lezen!
Heb al meerdere malen een bed gedeeld met een vrouw. Maar zo heb ik hier nog niet over nagedacht.

Wijze woorden in dit artikel :D
Zal mij waarschijnlijk 'helpen'.

Door Tweakers user kevinr1, donderdag 17 februari 2011 12:47

i-chat schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 07:52:
[...]


"ow ja, lekker g* teefje, kom hier dan maak ik je zwanger"
-> sommige vrouwen vinden dit opwindend - Goden! ook ik snap niet waarom!
maar als je daarna een hetere (lees gewilligere, en/of opwindender sekspartner hebt, waarom niet? ...anderzijds lijkt het mij "of toch voor de meesten' een behoorlijke afknapper, ten deze ook voor ['yours truely'],

zelf merk ik na de nodige jaren, en het een en ander aan verschillende sekspartners, en in tal van leeftijdscategorieën, dat 'praten' of liever gezegd 'communiceren' van wensen, verlangens etc, een stuk makkelijke gaat, dan 'vulgaire' taal uitslaan. van de keren dat ze als een opgewonde hoer begon te kermen, kreeg ik zo'n slappe dat ik een maand nodig had weer op oorlogssterkte te komen (bij een andere sekspartner wel te verstaan).

Waar ik vooral benieuwd naar ben, is in zekere, naar de 'beste' manier om een slecht presterende sekspartner te doen verbeteren, zou je haar eerder aanspreken "hee schatje' zoals je me nu afrukt, dat doet nergens naar' of zou je, eventueel zonder ook maar één woord te spreken, haar hand pakken, en jezelf met haar hand afrukken, om bij haar zodoende de juiste handeling 'in de vingers' te doen krijgen.
Even zo interessant lijkt het mij, of vrouwen daar wezenlijk in zullen verschillen, ALS je dus zover bent om te gaan praten over wat er fout zit, hoe pak je het aan, en/of hoe ontdek je dat de ander daarop aanstuurt.

[disclaimer]
overigens gaan wij binnenkort trouwen, en zijn we aan het inventariseren op welke termijn het 'oefenen' dient te worden verruild voor het 'produceren'
Haha, komische reactie!
Waarschijnlijk is het allemaal zeer serieus bedoeld maar ik moest zo hard lachen, ik moest even commentaar geven! _/-\o_

Door Tweakers user Felyrion, donderdag 17 februari 2011 13:23

toffe blog! Leuke invalshoek, en op een prettige manier neergezet. Ik ben voor een serie, ga het zeker volgen!
Je merkt toch dat dit vaak een "lastig" puntje kan zijn in relaties..

Door Tweakers user i-chat, donderdag 17 februari 2011 14:10

kevinr1 schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 12:47:
[...]


Haha, komische reactie!
Waarschijnlijk is het allemaal zeer serieus bedoeld maar ik moest zo hard lachen, ik moest even commentaar geven! _/-\o_
jammer van je 'incomplete post, ik bedoel, waarom moest je nu exact lachen,

ik heb geprobeerd (maar dat moge duidelijk zijn, om het op een luchtige en leuke manier neer te zetten, als dat je op een of ander manier aanspreekt, dan heb ik mijn doelstelling denk ik gehaald, is het meer een vorm van 'uitlachen' dan moet je misschien eens bij jezelf te raden gaan of je zelf wel een goede sexpartner bent (en of de gemiddelde vrouw het met je eens zal zijn ;) ... anderzijds heb ik dan met mijn reactie niet voor elkaar gekregen om een inzichtvolle maar leuke reactie neer te plempen... in dien zinne is het dan dus ook 2ledig in deze niet te verwarren met hermafrodiet

Door Tweakers user fotografie999, donderdag 17 februari 2011 14:52

Praten over sex geen probleem maar tijdens de sex praten kreunen ofzo, vreselijk!

[Reactie gewijzigd op donderdag 17 februari 2011 14:53]


Door Tweakers user WendyVBass, donderdag 17 februari 2011 15:13

Praten in bed? Verschrikkelijk!

Praten over sex voor dat je naar bed gaat, helemaal prima. In bed, tijdens de sex hoeft er wat mij betreft niet gekletst te worden over wat ik lekker vind, dan moet het in de praktijk worden gebracht. Maar over en weer kletsen over wat we lekker vinden, hier en daar een suggestie voor verandering in de techniek, prima!

In bed wil ik lol hebben, de ander lol geven, kreunen wanneer ik daar zin in heb etc. Tijdens de sex hoef je me niet te vragen wat ik lekker vind, of je het goed doet, je hoort en merkt het wel als het beter kan!

Maar om tot zo'n status quo te komen, zul je van te voren moeten praten als het nodig is.

Maar nu wil ik toch even reageren op dit gedeelte uit de tekst:
Een vrouw die een man afrukt heeft vaak de neiging dat veel te zacht te doen. De reden ligt voor de hand: met een clitoris wordt over het algemeen zachter omgegaan dan met een penis; en het voornaamste vergelijkingspunt dat een vrouw heeft is haar eigen lichaam. Natuurlijk: een clitoris is gevoeliger omdat het weefsel anders is dan de penis - het is eignelijk hetzelfde weefsel als de eikel - en omdat de clitoris minder aan de buitenwereld blootgesteld is dan de penis.

Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor mannen die vrouwen vingeren. Vaak te hard en rechtstreeks op de clitoris; terwijl vrouwen meestal zachter omspringen met hun clitoris - zeker in het begin - en in de meeste gevallen die zelfs niet rechtstreeks stimuleren maar door de clitorishoed(3) heen omdat rechtstreekse aanraking te gevoelig is.
Met de clitoris wordt over het algemeen zachter omgegaan dan met de penis???
Als dit het algemene gedachtengoed is bij de mannen, dan begrijp ik wel waarom veel mannen nog een lesje in clitoris stimulatie moeten krijgen!!! Als alle mannen daarbuiten denken dat wij heel zacht en teder met ons clitorisje omgaan en daardoor een orgasme krijgen, dan heb ik medelijden met ons vrouwen! ;-)

Verder is rechtstreekse aanraking van de clitoris vaak NA een orgasme veels te gevoelig, maar daarvoor gaat over het algemeen prima. Maar het varieert allemaal van vrouw tot vrouw.

Sorry, dat was even een zijspoor. ;)

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 15:30

Enkel over dat van die clitoris: ik had het enkel over de beginfase. Weinig vrouwen gaan van in het begin op 100% kracht; de snelheid en ruwheid wordt meestal opgedreven met de tijd. Maar zelfs als dat bij jou niet het geval bevestig je nog steeds mijn eigenlijke punt: nl. dat niet alle mensen hetzelfde ervaren en dat je daardoor niet kan weten wat je goed doet en wat niet zonder enige communicatie.

Door Tweakers user WendyVBass, donderdag 17 februari 2011 15:47

YellowOnline schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 15:30:
[...]


Enkel over dat van die clitoris: ik had het enkel over de beginfase. Weinig vrouwen gaan van in het begin op 100% kracht; de snelheid en ruwheid wordt meestal opgedreven met de tijd. Maar zelfs als dat bij jou niet het geval bevestig je nog steeds mijn eigenlijke punt: nl. dat niet alle mensen hetzelfde ervaren en dat je daardoor niet kan weten wat je goed doet en wat niet zonder enige communicatie.
Klopt, maar de kracht moet er wel komen en da's vaak iets wat mannen vergeten.
Maaruh...mannen vinden het, over het algemeen, ook niet fijn als je direct als een gestoorde aan hun wiener gaat sjorren..;-)

Communicatie is fijn, ook over sex. Maakt het leven ook fijner!

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 20:15

Joindry schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 08:18:
Wat!? Niet iedereen beland in een gangbang?

Je duitstalige vriendin gaat schrijven over seks, ben ik nauw de enige die spontaan gaat denken aan: "die met dien roten halsband", het kleine hitje van 2010.

En nu dan toch nog even serieus.
Mooie post, je bereikt een redelijk groot publiek en relatieve anonimiteit. Iets wat enkel maar voordelen kan opleveren met een onderwerp als dit. Het feit dat het een blog is, maakt het ook makkelijker om de boel wat luchtiger te houden met een mop hier en daar, in een wetenschappelijk stuk is dit niet echt done, jammergenoeg. Prentjes zijn ook altijd welkom of course.

Volgens mij studeert er iemand seksuologie aan de VUB?

Ik kan je blog enkel maar toejuichen, van mij mag je gerust dieper ingaan op alles wat je nu de oppervlakte van raakte.

En misschien een kleine kanttekening, humor in bed is ook niet altijd goed, op den duur kan alles als grappig gezien worden en wordt zo de ruimte weer groter. Tot op het puntje van het infantiele. Maar voor de meesten onder ons kan het inderdaad wel een spanningsbreker zijn.
Ik ken Die mit dem roten Halsband enkel als een pornofilm van begin jaren 70. Van wanneer hij precies is weet ik niet - de credits vermelden het niet - maar de uitgever was Ekstase Video.

Neen, het streelt mijn ego wel, maar ik studeer geen seksuologie - in een ver verleden wel politieke wetenschappen maar ik verdien mijn brood als computer engineer (vnl. System Center, PoSH-scripting en alles wat niemand anders wil doen).

Er zijn twee problemen met meer diepte: ten eerste dat ik dan zelf me ook dieper in de materie moet inwerken en dat het bloggen dan een arbeid wordt in plaats van een publiek forum. Ten tweede zou een gedeelte van het publiek ook afhaken als er op sommige ogenschijnlijk oppervlakkige details diep ingegaan wordt; laat staan wanneer je er kwanitiatieve onderzoeken begint bij te sleuren. Het moet, zoals je zelf zegt, een blog blijven.

Wat humor betreft: ik ben in de overtuiging dat je niet moet neuken alsof je een examen aflegt.. Er mag heus gelachen worden in bed. Je moet natuurlijk weten wanneer stoppen. Common sense is gek genoeg zelden heel common.

Oh, en prentjes en filmpjes zou ik heel graag leveren, maar gezien het onderwerp en de Algemene Voorwaarden moet ik in dat opzicht over eieren lopen. Ik probereer op het moment van schrijven al te verkrijgen van de crew dat ik iets vrij pornografisch mag posten in een post volgende week over... jawel, pornografie.

---------

PS. Tjonge, 3500 views. Dat is veel!

[Reactie gewijzigd op donderdag 17 februari 2011 20:30]


Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 20:24

i-chat schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 07:52:
(...)

Waar ik vooral benieuwd naar ben, is in zekere, naar de 'beste' manier om een slecht presterende sekspartner te doen verbeteren, zou je haar eerder aanspreken "hee schatje' zoals je me nu afrukt, dat doet nergens naar' of zou je, eventueel zonder ook maar één woord te spreken, haar hand pakken, en jezelf met haar hand afrukken, om bij haar zodoende de juiste handeling 'in de vingers' te doen krijgen.
Even zo interessant lijkt het mij, of vrouwen daar wezenlijk in zullen verschillen, ALS je dus zover bent om te gaan praten over wat er fout zit, hoe pak je het aan, en/of hoe ontdek je dat de ander daarop aanstuurt.
(...)
Wel, door communicatie natuurlijk. De nadruk in mijn post lag op verbale communicatie, maar het is er ergens ingeslopen dat de beste manier om duidelijk te maken hoe je een specifieke handeling het beste doet vaak is door te tonen hoe het moet bijvoorbeeld door hun hand vast te nemen zoals je zelf beschrijft.

Expliciet verwoorden dat iets niet goed is raad ik ten stelligste af, of het moet al heel extreem zijn. Hoogstens kan je het best verwoorden als "dat vind ik niet zo fijn, ik heb liever dat je ... probeert", zodat je een negatieve feedback meteen countert met een positieve aanmoediging. Pessimist als ik ben in het dagelijkse leven heb ik in deze context toch een optimistische ingesteldheid: verbeteren doe je in de eerste plaats door positieve bevestiging te geven.

Tussen de geslachten is er terzake mijn inziens weinig verschil. Een vrouw zal wel al sneller het initiatief nemen tot communciatie tout court omdat ze er over het algemeen beter in zijn. Voor wie aan dat laatste twijfelt wil ik bij gelegenheid wel eens een stukje over de sociale verschillen tussen mannen en vrouwen. Specifiek over foute dingen praten is trouwens een probleem dat zich niet enkel tot de seksuele sfeer beperkt - dat gaat over een bepaalde openheid binnen de hele relatie. Mijn eigen ervaring - niet representatief - is dat 'openheid' iets is dat zelden enorm wijzigt binnen een relatie over tijd.

[Reactie gewijzigd op donderdag 17 februari 2011 20:28]


Door Tweakers user Joindry, donderdag 17 februari 2011 22:51

Als je beeld materiaal nodg hebt voor je stuk volgende week, denk ik wel dat er enkele van je 3500 viewers bereid zijn wat te lenen :9

de rode halsband, het is een sample van uit die film,
http://www.youtube.com/watch?v=C68hN3zbqME

Door Tweakers user YellowOnline, donderdag 17 februari 2011 22:53

Joindry schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 22:51:
Als je beeld materiaal nodg hebt voor je stuk volgende week, denk ik wel dat er enkele van je 3500 viewers bereid zijn wat te lenen :9

de rode halsband, het is een sample van uit die film,
http://www.youtube.com/watch?v=C68hN3zbqME
Ik heb zelf waarschijnlijk de grootste collectie van de jaren 20 tot de jaren 80 :+ Dat muziekje in je link is inderdaad gewoon een stukje tekst van de film gesampled.

Door Tweakers user Thunderhawk0024, dinsdag 1 maart 2011 04:24

Even kort inleiden: na even in een paar uur je hele blog te lezen, dacht ik toch eens te reageren.

Communicatie is het belangrijkste in een relatie, daar daar steek ik mijn hand voor in het vuur (figuurlijk liefst). Sommige hier reageren dat praten tijdens seks not done is, ik vraag me af of ze dan soms echt tijd nemen voor seks. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je een paar uur lang niets tegen elkaar zegt... Kan natuurlijk, hangt af van sfeer e.d. maar goed, dat is voor een andere reactie en liefst een ander tijdstip...

Communiceren doe je best met een goed medium, en woordenschat is cruciaal. Een hint: "de bloemetjes en de bijtjes", uiteraard heeft dit al een connotatie, maar kies alledaagse woorden! Connotatie kan je er ook nog zelf aan toevoegen. ;)

Excellente blog btw, op zovele vlakken uitstekend. Doe zo verder!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.